15-03-2018
Nedenstående klumme blev bragt i fagbladet Søfart den 5. marts 2018.

Respekt for (havne)loven
Af Klaus G. Andersen, formand for Danske Havnevirksomheder og adm. dir. Fredericia Ship-ping A/S.

Den danske havnesektor består af offentlig havneinfrastruktur og private havnevirksomheder. De private virksomheder står for langt hovedparten af aktiviteterne i den danske havnesektor. De kommunalt ejede erhvervshavne har ca. 650 ansatte, mens de private serviceerhverv på havnene er grundlag for mere end 20.000 arbejdspladser.

I Danmark har vi ganske fornuftigt valgt, at store dele af havneinfrastrukturen skal være offentligt ejet, hvilket er fastlagt i den danske havnelov. Den offentligt ejede havneinfrastruktur er nemlig selve grundlaget for alle de hundredvis af private virksomheder, der driver forretning på havnene. De private havnevirksomheder har behov for en neutral infrastrukturudbyder, så der kan være fri og lige konkurrence om de kommercielle tjenesteydelser, der ikke kan udføres uden adgang til havneinfrastrukturen.

Det siger sig selv, at hvis den offentligt ejede havn får mulighed for at konkurrere med de priva-te virksomheder, så sker der tre ting.
1) Så er havneadministrationen og -infrastrukturen ikke længere neutral. Dermed forsvin-der tilliden mellem parterne på havnen til skade for udviklingen.
2) Samtidig bliver de private udsat for unfair konkurrence fra havnen, som jo er lokal mo-nopoludlejer af havneinfrastruktur, arealer, kraner, m.v.
3) I længden holder de private virksomheder op med at investere og bliver langsomt trængt ud af markedet. Det har vi set i Sverige, hvor de kommunalt ejede havne for årtier siden fik kommercielle rettigheder, og i dag er de private svenske havneserviceerhverv næsten udraderet.

Private virksomheder kan ikke i længden konkurrere med offentlige havneadministrationer, der bestemmer vilkårene for at operere på havnen. Selv ikke hvis de kommunalt ejede danske havne fik frataget skattefriheden, de billige lån med kommunegaranti, og mulighederne for krydssubsi-diering. Der vil altid være en uomgængelig interessekonflikt, så der er tale om unfair konkurrence.

Sådan unfair konkurrence har vi desværre set en række uheldige tendenser til i den senere tid. Vi har set havneadministrationer gå i gang med nye kommercielle aktiviteter, nogle lovlige, an-dre ulovlige. Sidstnævnte har ført til en række klagesager og afgørelser om brud på havneloven. Vi har næppe set de sidste sager, men formentlig blot toppen af isbjerget. Måske skyldes det, at den nuværende havnelov ikke indeholder sanktioner, så man faktisk ustraffet kan overtræde loven. Dette er naturligvis helt uholdbart.

Danske Havnevirksomheder mener, et bærende princip i en ny havnelov bør være en klar rolle-fordeling mellem offentlig infrastruktur og private virksomheder. Private virksomheder, der dri-ver forretning for egen regning og risiko, bør ikke blive udsat for offentligt opgavetyveri fra kommuner og deres havne. Ikke mindst må og skal der være respekt for loven.

Den ny havnelov bør derfor sikre, at de kommunalt ejede havne ikke udfører kommercielle akti-viteter i konkurrence med private virksomheder. Loven bør desuden indeholde en bedre konkurrenceregulering og indføre markante sanktioner.

En stærkere havnelov er nødvendig for at sikre det fri marked og konkurrencen mellem private virksomheder, der giver transportkøberne den laveste pris. Dermed opnås den bedste effektivitet og konkurrencedygtighed på havnene, og samfundet får størst mulig aktivitet, vækst og beskæf-tigelse.

Respekt for (havne)loven

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377