1. Navn og hjemsted
2. Formål
3. Forholdet til DI
4. Medlemmer
5. Lokalforeninger
6. Økonomi
7. Kontingent
8. Medlemsforpligtelser
9. Udmeldelse og eksklusion
10. Generalforsamlinger
11. Ordinær generalforsamling
12. Ekstraordinær generalforsamling
13. Afstemningsregler
14. Foreningens bestyrelse
15. Regnskab og revision
16. Opløsning
Kontingentsatser

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Danske Havnevirksomheder (DH).
1.2 Foreningens hjemsted er, hvor bestyrelsen bestemmer det.
Hjemstedet er for tiden København.

2. Formål

2.1 Foreningens formål er at varetage fælles interesser for private havnevirksomheder, der er aktive på danske havne,
herunder at
- virke for tilvejebringelse af bedst mulige vilkår for medlemmerne,
- etablere og vedligeholde forretningsbestemmelser for medlemmerne,
- repræsentere medlemmerne i forhold til såvel danske som EU-myndigheder og institutioner, samt i forhold til relevante organisationer
- informere og vejlede medlemmerne samt oplyse offentligheden


3. Forholdet til DI

3.1 Foreningen er en medlemsforening under DI.
3.2 Alle foreningens medlemmer skal være medlem af eller
associeret til DI.
3.3 Foreningen og dens medlemmer skal respektere de for DI til enhver tid gældende vedtægter og de af DI's valgte ledelse fastsatte politikker og retningslinjer. Foreningens medlemmer er herunder forpligtet til at efterleve bestemmelserne om loyalitet under arbejdskonflikter, jfr. bestemmelserne i DI's vedtægter, § 5, stk. 4, 5 og 6.
3.4 Der skal ske udtrædelse af Danske Havnevirksomheder, når medlemsforholdet eller associeringsforholdet til DI ophører.
Udtrædelsen regnes fra samme tidspunkt som udtrædelse af DI.
3.5 Kontingentet opkræves af DI.


4. Medlemmer

4.1 Som medlemmer af foreningen kan, efter bestyrelsens
bestemmelse, optages virksomheder, der udfører operationer på en dansk havn, er ejere eller lejere af grunde, bygninger eller installationer på en dansk havn eller som erhvervsmæssigt har direkte tilknytning til en dansk havn.
4.2 Medlemmer, der er etableret i flere havne, har pligt til
opretholdelse af medlemskab for hver havn.
4.3 Ved en havn kan der også forstås indlandsterminaler, fx. kombiterminaler og dryports.


5. Lokalforeninger

5.1 Medlemmerne er berettiget til at danne lokalforeninger.
5.2 Lokalforeningen tilstiller DH sine vedtægter samt en fortegnelse over medlemmerne og bestyrelsens sammensætning.


6. Økonomi

6.1 Det skal tilstræbes, at foreningen har en egenkapital, der sikrer minimum ét års drift.


7. Kontingent

7.1 Kontingentet til foreningen fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Generalforsamlingens kontingentfastsættelse har i mangel af anden beslutning virkning fra og med det, efter den ordinære generalforsamling, følgende regnskabsår.
7.2 Kontingentet indbetales kvartalsvis efter påkrav.
7.3 Nye medlemmer betaler kontingent fra førstkommende kvartal efter indmeldelsen.


8. Medlemsforpligtelser

8.1 Medlemmerne er kollegialt forpligtet til at lade anliggender, der kan have principiel betydning for de øvrige medlemmer, eller hvor nationale myndigheder eller interesseorganisationer involveres, behandle gennem DHs sekretariat.
8.2 Uanset § 8.1 kan foreningens bestyrelse dog altid beslutte om og hvor meget foreningen skal behandle sagen.

9. Udmeldelse og eksklusion

9.1 Udmeldelse af foreningen skal foretages skriftligt til foreningens bestyrelse og kan kun ske til udgangen af et kvartal med 6 måneders forudgående varsel.
9.2 Såfremt et medlem afhænder sin virksomhed eller på anden måde ophører med at drive virksomhed, kan han uanset bestemmelsen i stk. 1 udmelde sig af foreningen med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket virksomheden afhændes eller ophører.
9.3 Såfremt et medlem udviser en adfærd, som bestyrelsen skønner er uforenelig med et fortsat medlemskab af foreningen, kan bestyrelsen på et møde, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret, træffe beslutning om eksklusion af det pågældende medlem.
9.4 Såfremt bestyrelsens beslutning ikke er enstemmig, kan spørgsmålet indbringes for den førstkommende generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse.
9.5 Udmeldelse eller eksklusion af foreningen giver ikke i noget tilfælde den udtrædende krav på udbetaling af nogen del af foreningens midler.
9.6 Et medlems eksklusion fritager ikke det pågældende medlem for betaling af medlemsbidrag for det kalenderkvartal, i hvilket eksklusionen har fundet sted.


10. Generalforsamlinger

10.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
10.2 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.


11. Ordinær generalforsamling

11.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
11.2 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden for generalforsamlingen tilstilles medlemmerne sammen med revideret regnskab senest 1 uge før den, for generalforsamlingens afholdelse, fastsatte dato.
11.3 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder meddelelse af kandidatur til valg til bestyrelsen, må være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før den, for generalforsamlingen, fastsatte dato. Forslag om ændring af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning må dog være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts måned.
11.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.
2. Revideret regnskab til godkendelse.
3. Meddelelse af decharge til bestyrelsen.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.


12. Ekstraordinær generalforsamling

12.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte ønske det. Eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
12.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Dagsorden for generalforsamlingen tilstilles medlemmerne samtidig med indkaldelsen.


13. Afstemningsregler

13.1 Ved afstemninger på generalforsamlinger har hver medlemsvirksomhed én stemme.
13.2 Ved afstemninger på generalforsamlinger kan en fraværende medlemsvirksomhed ifølge skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere ved en anden medlemsvirksomhed. Intet medlem kan repræsentere mere end 3 andre medlemmer.
13.3 På generalforsamlinger træffes beslutninger ved simpel stemmeflertalhed. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.
13.4 Til beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af medlemsvirksomhederne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt og at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er det fornødne antal medlemsvirksomheder ikke til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, kan en ny generalforsamling gennemføre vedtagelsen ved simpel stemmeflertal.
13.5 Dirigenten afgør formen for stemmeafgivelsen, dog afholdes skriftlig afstemning, såfremt et stemmeberettiget medlem forlanger det.


14. Foreningens bestyrelse

14.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 12 personer valgt af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. En bestyrelsespost forudsætter, at den pågældende person har tilknytning til en medlemsvirksomhed. Det skal tilstræbes at bestyrelsen samlet dækker bredt geografisk og virksomhedsmæssigt. Genvalg kan finde sted.
14.2 I tilfælde af vakance, der truer beslutingsdygtigheden, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil ørstkommende ordinære generalforsamling.
14.3 Bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne for op til ét år ad gangen en formand og op til to næstformænd og bestemmer selv in forretningsorden.
14.4 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et flertal af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det hensigtsmæssigt.
14.5 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende. Til gyldige beslutninger kræves, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
14.6 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden, begge i forening med et bestyrelsesmedlem.
14.7 Bestyrelsen træffer beslutning om etablering og ledelse af et sekretariat til varetagelse af foreningens anliggender.


15. Regnskab og revision

15.1 Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskab omfatter dog perioden fra 1. juli 1999 til 31. december 2000.
15.2 Til at revidere regnskabet vælges, af den ordinære generalforsamling, for et år ad gangen, en statsautoriseret revisor samt en fra medlemsvirksomhederne hidrørende kritisk revisor.


16. Opløsning

16.1 Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om foreningens opløsning, skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler og om afviklingsformen.

-----

Vedtaget på Danske Havnevirksomheders stiftende generalforsamling den 16. juni 1999 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 9. december 2008 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 12. november 2013 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 2. september 2014 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 24. november 2016.Kontingentsatser

Foreningens generalforsamling 2017 har vedtaget et nyt kontingentsystem fra 2018.

Strukturen i det ny system baserer sig på to strenge – hhv. virksomhedens samlede lejede havneareal (m2) og anvendelse af DHAB i antal havne.

Hvert medlem betaler kontingent efter den af de to strenge, som giver det højeste kontingent. Der er således ikke tale om, at de to strenge lægges sammen.

Der er ikke længere tale om flere medlemsskaber eller kombination af kontingenter for samme virksomhed. Det giver en forenklet administration.

Samlet lejet havneareal                 Kontingent
<10000 m2                                      5000,-
10000-25000 m2                             10000,-
>25000 m2                                      20000,-

Anvendelse af DHAB i antal havne  Kontingent
0-1 havn                                             5000,-
2 havne                                             10000,-
3 havne                                             20000,-
4 eller flere havne                             27500,-

Alle priser er ekskl. moms.

Bemærk at de gamle kontingentklasser ikke automatisk overføres til én bestemt ny klasse.
Medlemmerne skal fortsat årligt indberette de fornødne oplysninger om kontingentklasse.

Det gamle kontingentsystem kan ses nedenfor. 
Satserne var holdt uændrede i perioden 2013-2017, men klasserne har ændret sig en smule.
Satserne i det gamle system var, ekskl. moms:

Klasse A:
Virksomheder, der på en havn er lejere af arealer, der samlet er mindre end 1.000 m2.
Virksomheder, der udelukkende er lokalelejere eller grundejere på en havn.
Virksomheder, der hverken er grundejere, lokale- eller areallejere, men som i øvrigt måtte have erhvervsmæssig tilknytning til havnen.
Kr. 2.500,00

Klasse B:
Virksomheder, der på en havn er lejere af arealer, der samlet er lig med eller overstiger 1.000 m2 og samtidig er mindre end 10.000 m2 -
kr. 6.500,00

Klasse C:
Virksomheder, der på en havn er lejere af arealer, der samlet er lig med eller overstiger 10.000 m2 -
Kr. 12.500,00

Klasse D:
Årskontingent for virksomheder, der i medfør af vedtægternes punkt 4.2. er medlemmer i flere havne, kan uanset antallet af medlemskaber ikke overstige.
Kr. 27.500,00

Formål og vedtægter

BilledtekstBrancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377